Kvalitet & Miljö

content_photo_1

Vi följer aktuell lagstiftning och i vårt arbete med ständiga förbättringar och förebyggande av föroreningar åtar vi oss följande:
 

Kvalitet 

Vårt kvalitetsarbete är en naturlig del i vårt dagliga arbete, vi har varit kvalitetscertifierade enligt ISO 9001 sedan 1997 samt ISO 14000 sedan 2012.


• Hög precision: vi erbjuder våra kunder svarv- och fräsdetaljer med hög precision till konkurrenskraftiga priser.


• Leveranssäkerhet: vi ställer upp för våra kunders krav på kvalitet och är snabba att leverera. Vi är också noggranna vid utleverans av produkterna för att sträva mot noll fel.


• Flexibilitet: alla i företaget är flexibla och tar ansvar för kvaliteten


Miljö


Miljöarbetet har alltid legat oss varmt om hjärtat och vi arbetar aktivt för att integrera miljöarbetet som en naturlig del i vårt dagliga arbete med syftet att ständigt reducera på miljöpåverkan. Som övergripande mål för vår miljöpolicy skall vi skydda miljön och minska våra processers miljöpåverkan i alla fall det går. Av den anledningen åtar vi oss följande;

• Avfall: för att minska avfallsmängderna försöker vi optimera materialanvändning vid tillverkningen. Det avfall som trots allt uppstår sorteras och i vissa fall säljs det tillbaka till vår materialleverantör. Vi skall arbeta för att minska mängden farligt avfall som uppkommer i vår verksamhet.

• Kemikalier: vi strävar efter att använda kemikalier med så liten miljö- och hälsopåverkan som möjligt.

• Energiförbrukning: energi krävs för att vi ska kunna bedriva verksamheten. Genom att stänga av maskiner som inte används, planera produktionen och släcka belysningen försöker vi hushålla med energiförbrukningen.

• Arbetsmiljö: utan frisk och engagerad personal kan vi inte uppfylla våra kunders krav och önskemål. Därför verkar vi för en god arbetsmiljö, som inte utsätter personalen för ohälsa eller olycksfall

• Förebygga olyckor: för att förebygga olyckor gör vi årligen skyddsronder för att kartlägga ev arbetsmiljörisker. De brister som uppstår åtgärdas och åtgärderna följs upp innan de avskrivs.

• Företagshälsovård: då vi månar om personalens hälsa är vi anslutna till företagshälsovård och erbjuder personalen hälsoundersökningar

• Delaktighet: vi försöker göra personalen delaktiga i arbetet genom återkommande interna möten med all personal.

ISO 14000